Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Prace naprawcze na jazach w km 1+860, 2+750, 4+130, na cieku Rów Stawowy

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.+48 71 74 79 395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.448.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2020 15:00
 • Termin złożenia oferty
  12.10.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje naprawę i konserwację jazów w km 1+860, 2+750, 4+130 na cieku Rów Stawowy gm. Wińsko.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

    Wykonawca musi wykazać, że:

 1.  posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie min. 2 roboty budowlane  takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające na budowie ,odbudowie, przebudowie, rozbudowie,  remoncie lub naprawie budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki, przepusty z piętrzeniem itp. - wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj.: protokoły odbioru, referencje, poświadczenia  itp.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry