Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.119.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.10.2020 13:00
 • Termin składania ofert
  10.11.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.11.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV” w podziale na 5 części:  

Część 1: „Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrwy w km 11+200-11+420  potok Tatyna w km m. Dylągówka, gm. Hyżne”.

Zakres robót obejmuje m.in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, rozbiórkę zatorów, ścinanie drzew, oczyszczenie terenu z pozostałości po karczunku, mechaniczne karczowanie pni, roboty ziemne – wykopy, plantowanie dna wykopów, roboty umocnieniowe w obrębie dna i brzegów, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, narzutu kamiennego, ścieli faszynowej oraz palisad, zakup i transport ziemi w miejsce wbudowania, transport wewnętrzny materiałów, ręczne formowanie nasypów, ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów, obsiew skarp.

Część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrw potok Husówka w km 5+150 – 5+300 w m. Husów gm. Markowa”.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy pod skrzynie kamienne, wykonanie budowli siatkowo kamiennych, rozbiórkę faszynad  zatorów, wywóz 40 % objętości zatorów na
odległość do 2 km, mechaniczne karczowanie pni.

Część 3: „Roboty utrzymaniowe na cieku Mleczka Zarzecka- etap I”.

Zakres robót obejmuje m.in.:  remont istniejącej ścianki szczelnej na progu drewnianym, remont opaski
o wymiarach z faszyny luzem 40x20, zasyp wyrw w skarpach faszyną, wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki – remont ubezpieczenia dna, wykop koparką, wyrównanie nierówności w dnie i na skarpach, remont ubezpieczenia dna rzeki – wykonanie materacy taflowych, remont ubezpieczenia skarp przy progu- wykonanie bruku kamiennego na podsypce z piasku lub pospółki.

Zakres usług obejmuje  m.in.: ręczne koszenie skarp cieku z tj. wykaszanie skarp na wysokości 6 cm.

Część 4: „Zasyp wyrw  oraz  udrożnienie koryta potoku Węgierka w km 3+000 – 3+100, 5+900 – 6+100 w m. Węgierka gm. Roźwienica”.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy pod skrzynie kamienne, formowanie  nasypów, wykonanie budowli siatkowo kamiennych, wywóz 25 % objętości zatorów na odległość do 2 km, mechaniczne karczowanie pni.

Część 5: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrw na potoku Krościanka w km 0+000-8+314”.

Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę budowli siatkowo-kamiennych, wykonanie budowli siatkowo-kamiennych (kosze z siatki), podparcie stopy skarpy opaską siatkowo-kamienną, wykonanie narzutu kamiennego luzem, wykopy oraz przekopy koparkami, doprowadzenie do stanu pierwotnego posesji udostępnionej  do  przejazdu i transportu materiałów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.
 • Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 • W przypadku wykazywania zamówień rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.
 • Kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do SIWZ - wzory umów. 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrwy w km 11+200-11+420 potok Tatyna w km m. Dylągówka, gm. Hyżne.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Udrożnienie koryta, zasyp wyrw potok Husówka w km 5+150 – 5+300 w m. Husów gm. Markowa.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Mleczka Zarzecka- etap I.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Zasyp wyrw oraz udrożnienie koryta potoku Węgierka w km 3+000 – 3+100, 5+900 – 6+100 w m. Węgierka gm. Roźwienica.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Udrożnienie koryta, zasyp wyrw na potoku Krościanka w km 0+000-8+314.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry