Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie V – Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.89 521 71 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.45.2020.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.06.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  31.07.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.07.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lidzbarku Warmińskim, na terenie gmin: Lidzbark Warmiński, Kiwity, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Przedmiotem zamówienia częśći 1 jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka Kierwiny w km 0+000-9+148, rzeka Tolniki w km 0+000-9+417, oczyszczenie i przywrócenie właściwego stanu rowom R-4 i R-5 usytuowanym na dz. nr 236 w miejscowości Wągsty gm. Kolno – jez. Bierdawy. Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka Kochanówka w km 0+000-5+830, rzeka Miłogórze w km 0+000-9+130, rzeka Redy w km. 0+000-9+025, rzeka Struga Spręcowo-Różnowo w km. 3+710-9+090, wał rzeki Struga Spręcowo - Różnowo  w km 5+665 – 7+035, 7+105 –9+090, wał rzeki Kwiela w km 7+924-9+461

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

Część 1 - 80 000 zł.

Część 2 - 100 000 zł.

Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówień w zakresie konserwacji rzek, strug, kanałów i wałów przeciwpowodziowych, a także regulacji koryt rzek.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

W przypadku składania oferty wspólnej powyższy warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.07.2020 07:52:46
 • Zamówienia Białystok

 • W związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający informuje o dostępności transmisji on-line z sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 31.07.2020 r. do godziny 11.00 na adres anita.grygorowicz@wody.gov.pl Zamawiający w wiadomości zwrotnej udostępni link do transmisji, o której mowa wyżej w programie Microsoft Teams.
 • 24.08.2020 09:23:00
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 24.08.2020 09:23:42
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 07.09.2020 12:48:16
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie V, Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim Zadanie V część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie V, Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim Zadanie V część 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry