Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8548970
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.118.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.10.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  16.11.2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.11.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”

 

Zakres rzeczowy:

 1. Roboty przygotowawcze w km 23+982-24+554 rzeki Ropy.
 2. Roboty rozbiórkowe w km 23+982-24+554 rzeki Ropy (nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji nr 168, nawierzchnia drogi dojazdowej równoległej do obwodnicy).
 3. Budowę korpusu wału:

- roboty ziemne,

- nawierzchnia tłuczniowa drogi na koronie wału,

- drenaż korpusu wału na całej długości, L=676 m,

- ekran z folii izolacyjnej w km 0+500-0+675,7,

- ubezpieczenie stopy wału od strony odwodnej w km 0+500-0+675.

4. Wykonanie budowli wałowych – przepusty:

- P1 w km 24+422 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P2 w km 24+044 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P3 w km 0+291 pot. Libuszanka – brzeg lewy (wał Ropy).

Szczegółowy zakres robót precyzuje SIWZ wraz z załacznikami

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 

A) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, o wartości min. 
1 mln  zł brutto,

albo

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 1 mln zł brutto.

 

      UWAGA: Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych uważane będą roboty polegające na budowie lub rozbudowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie obwałowań wraz z ich infrastrukturą lub zapór ziemnych wraz z ich infrastrukturą.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.

 

Kwalifikacja na podstawie zał. nr 9 i 10 do oferty.

 

B) Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

a) Kierownika budowy – osobę posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub wodnomelioracyjnej bez ograniczeń albo winna posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.

W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy w celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika budowy co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 11 do SIWZ „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach
i miesiącach) posiadanego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy.

 

b) Kierownika robót drogowych – osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń albo winna posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.

W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych w celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 11 do SIWZ „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót.

 

c) osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:

geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
rozgraniczanie i podział nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
geodezyjna obsługa inwestycji.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 11 do oferty.

 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 1 lit. A)  i B) powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy wstosunku do treści oferty, zgodnie z „Wzorem umowy” stanowiącym załącznik do SIWZ.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
 • 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

Informacja

Postępowanie unieważnione: unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry