Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 854 84 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.124.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  18.11.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.11.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski.

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrowa utwardzaną promieniami UV.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 3 do SIWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

 

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych o średnicach min. DN500 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku wykazania zamówienia rozliczanego w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

 

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą którą skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

Kierownika robót

 

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w pkt A) i B) powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem Umowy

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.11.2020 16:17:08
 • Barbara Kadłuczka – Puzio

 • RZGW w Rzeszowie informuje, że ma Platformie w miejscu dotyczącym przedmiotowego postępowania został umieszczony dokument pod nazwa "Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ" wraz z załącznikami oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
 • 28.12.2020 08:28:32
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry