Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa tuszy, tonerów do drukarek, kserokopiarek dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podległych Zarządów Zlewni

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.44.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.06.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  07.09.2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.09.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, tj.: tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – „Zakres rzeczowy”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), uprawniający do odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz wystawiania „Karty przekazania odpadów”, zgodnie z ww. ustawą.
— kwalifikacja na podstawie zał. nr 9 do oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie tuszy, tonerów do drukarek i/lub kserokopiarek, o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto każda.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
— kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-wykonawcow.html
2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: tak.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5, 6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.
6. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, zakres rzeczowo-finansowy, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, pełnomocnictwo, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.
Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.

Branże CPV

 • 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
 • 30125120-8 - Toner do fotokopiarek

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2020 15:31:02
 • Daniel Nowak

 • Zmieniono daty
 • 27.07.2020 15:32:29
 • Daniel Nowak

 • RZ.ROZ.2810.44.4.2020.BK

  Dotyczy: „Dostawa tuszy, tonerów do drukarek, kserokopiarek dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni”, znak RZ.ROZ.2810.44.2020.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, że w dniu 27.07.2020 r. na stronie www.przetargi.wody.gov.pl w miejscu dot. przedmiotowego postępowania zostały umieszczone:
  1) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nowy Załącznik nr 1 do SIWZ -„zakres rzeczowy” oraz Załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- nowy Załącznik nr 1 do Formularza oferty - „zakres rzeczowo-finansowy”,
  2) Informacja o przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 • 05.08.2020 16:09:35
 • Daniel Nowak

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, że w dniu 05.08.2020 r. na stronie www.przetargi.wody.gov.pl w miejscu dot. przedmiotowego postępowania zostało umieszczone pismo, znak RZ.ROZ.2810.44.5.2020 „Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia”
 • 10.08.2020 14:50:05
 • Daniel Nowak

 • Zmieniono daty
 • 10.08.2020 14:56:03
 • Daniel Nowak

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, informuje, że w dniu 10.08.2020 r. na stronie www.przetargi.wody.gov.pl w miejscu dot. przedmiotowego postępowania zostały umieszczone:
  1) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 10.08.2020 r. oraz Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ -„zakres rzeczowy- zmieniony dnia 10.08.2020”,
  2) Informacja o przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 • 25.08.2020 14:20:02
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 31.08.2020 15:17:14
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 31.08.2020 15:18:34
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 13.01.2021 14:26:31
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry