Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3819,Modernizacja-budynku-biurowego-zlokalizowanego-przy-ulicy-Kwiatkowskiego-nr-2-w-.html
2021-09-24, 16:53

„Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.132.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.11.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  21.01.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.01.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych. Wykonany remont podniesie standard użytkowy w/w pomieszczeń estetykę i funkcjonalność budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap 1:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zaakceptowanej przez zamawiającego,
 2. uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację zamówienia (jeżeli jest wymagane przepisami),

Etap 2:

 1. wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarów  robót,
 2. zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,
 3. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

A)

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 zamówienia polegającego na remoncie obiektu kubaturowego o wartości min. 150 000 zł brutto,

oraz

B)

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu obiektu kubaturowego.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 7a i 8 i 8a do oferty.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.11.2020 10:15:13
 • Łukasz Gacek

 • Witam,

  W specyfikacji do postępowania pn. Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj jest informacja, iż Wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą (sporządzoną na lub w oparciu o „Wzór formularza oferty” stanowiącego zał. nr 1 do specyfikacji) przedkładają:
  Załącznik nr 3 - tabelę elementów scalonych (wg wzoru). Załącznik taki nie został zamieszczony w dokumentacji postępowania. Proszę o jego załączenie.

  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  Pozdrawiam,

  Justyna Mróz

  PBI BUDOMAX Biały Kuźniar Sp.J.
  ul. Jagiellońska 9
  35-025 Rzeszów
  tel. (17) 85 20 617
  fax (17) 85 24 917
  biuro@budomax.pl
  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści SIWZ polegającej na dodaniu brakującego załącznika nr 3 do oferty - "Tabela elementów scalonych".

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.11.2020 09:29:32
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji treści SIWZ polegającej na dodaniu brakującego załącznika nr 3 do oferty - "Tabela elementów scalonych".
 • 15.01.2021 13:55:34
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej zostały opublikowane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
 • 15.01.2021 13:56:09
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 17.02.2021 13:45:28
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Przedłużono termin związania ofertą
 • 22.03.2021 08:52:03
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Postępowanie zostało zakończone

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zostało zakończone.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.