Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą, umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

Przetarg nieograniczony
Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap III - dostawa kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.131.2020
 • Numer części
  3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.11.2020 17:00
 • Termin składania ofert
  15.01.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.01.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania pn.: Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą, umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z   wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, w podziale na 3 części:

 

Cz. 1 „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap I - projekt przyłączy energetycznego i wodno-kanalizacyjnego”.

 

Cz. 2. „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap II - wykonanie przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych"

 

Cz. 3 „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap III - dostawa kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego”

 

Szczegółowy opis i zakres zamówienia w podziale na poszczególne części zamówienia precyzuje- Załącznik nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Dla części nr 1:

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej na przyłącz energetyczny lub wodno-kanalizacyjny.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

 

 

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami które skieruje do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia projektowe – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia projektowe – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w pkt. 2 A) i B) powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty.

 

Dla części nr 2:

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu przyłącza energetycznego lub wodno-kanalizacyjnego.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

 

 

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami którymi skieruje do realizacji prac będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w pkt A) i B) powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty.

 

Dla części nr 3:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie kontenera biurowo-socjalnego o wartości min. 20.000,00 PLN brutto lub kontenera magazynowego, o wartości min. 8.000,00 PLN brutto, lub

- 2 zamówień polegających na dostawie kontenera biurowo-socjalnego, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto lub kontenera magazynowego, jeżeli jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 8.000,00 PLN brutto

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

 

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone
w ppkt. 2 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 8 i 9 do oferty.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów- zał. nr 3 do SIWZ

Branże CPV

 • 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.01.2021 15:39:23
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zamawiający informuję, że na stronie przedmiotowego postępowania dodano dokumenty: Zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami:
  1. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Wzór formularza oferty”- zmieniony.
  2. Załącznik nr 1 do Formularza oferty cz.3- zakres rzeczowo-finansowy- zmieniony
  3. Załącznik nr 1 zakres rzeczowo-finansowy do Wzoru umowy cz.1-zmieniony”
  4. Załącznik nr 1 zakres rzeczowo-finansowy do Wzoru umowy cz.3-zmieniony, oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
 • 15.01.2021 08:04:06
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f5c8ebff-a9c4-4791-8326-b6f1dcc5a5f5&tenantId=1a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069&threadId=19_meeting_YjMwZmU0ZDYtYzkzMi00NmIxLTg2ZTctYzMzNmMwZjEzNWM2@thread.v2&messageId=0&language=pl-PL
 • 11.02.2021 10:48:46
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważniono postępowanie
 • 11.02.2021 10:49:05
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważniono postępowanie
 • 23.02.2021 10:31:07
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważniono postępowanie
 • 23.02.2021 10:32:33
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważniono postepowanie

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważniono postępowanie.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry