Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: "Budowa (870m) i modernizacja (1339m) obwałowania w km 45+400 - 47+200, rzeka Wisłoka, w miejscowości Brzeźnica"

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.135.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.11.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  25.02.2021 09:30
 • Termin otwarcia ofert
  25.02.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: "Budowa (870m) i modernizacja  (1339m) obwałowania w km 45+400 - 47+200, rzeka Wisłoka, w miejscowości Brzeźnica".

 1. Opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego
 2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami
 3. Opracowanie przyrodnicze
 4. Operat wodnoprawny
 5. Projekt budowlany
 6. Projekt zagospodarowania terenu-inwentaryzacja drzew i krzewów

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) Projektant (1 osoba), z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor co najmniej jednego projektu budowlanego w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczącego budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, w oparciu o który uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ:

- nazwy zamówień, tj. nazwy przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, projekty budowlane w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, w oparciu o który uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

- inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,

- informacje dot. wydania na podstawie projektu budowlanego decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

 

b) co najmniej 1 ekspert ds. oddziaływania na stan wód, który powinien:

- ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska;,

- potwierdzić autorstwo/współautorstwo w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, co najmniej 1 (jednego) raportu o oddziaływaniu na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ:

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko),

- inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,

- informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

 

c) co najmniej 1 eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz co najmniej 1 eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie fauny

Każdy z ww. ekspertów powinien:

- ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub leśnictwo,

- potwierdzić uczestnictwo, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, w wykonaniu co najmniej 1 (jednego) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 7 do SIWZ:

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej,

- zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), w których ww. eksperci brali udział w wykonaniu tych zamówień w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny,

- inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,

- informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

 

Stanowisko Projektanta oraz stanowisko Eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory i fauny oraz Eksperta ds. oddziaływania na stan wód może pełnić jedna osoba z zastrzeżeniem, że będzie ona spełniać łącznie wszystkie wymagania określone dla tych stanowisk.

 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony
w ppkt 1 powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.01.2021 15:11:46
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
 • 12.01.2021 15:12:55
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 20.01.2021 11:53:17
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - Tura II, w przedmiotowym postępowaniu.
 • 20.01.2021 11:54:14
 • Łukasz Gacek

 • W związku z publikacją wyjaśnień treści SIWZ zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu.
 • 27.01.2021 11:49:33
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - Tura III, w przedmiotowym postępowaniu.
 • 27.01.2021 11:50:32
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 10.02.2021 12:12:23
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowane zostały zmiany treści SIWZ - Tura IV, w przedmiotowym postępowaniu.
 • 10.02.2021 12:13:04
 • Łukasz Gacek

 • W następstwie zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz termin związania ofertą.
 • 25.02.2021 08:46:25
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,

  Na Platformie zakupowej został zamieszczony link do sesji otwarcia ofert.
 • 19.04.2021 21:25:24
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,
  Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowana została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
 • 27.04.2021 08:29:04
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo,
  Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej opublikowane zostało sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
 • 29.04.2021 13:44:33
 • Paulina Krociel

 • Zmiana budżetu postępowania
 • 29.04.2021 13:45:03
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zeneris Projekty Sp. z o.o.

Paderewskiego 7
61-770 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry