Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. "Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 35
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.36.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.11.2020 15:00
 • Termin złożenia oferty
  13.01.2021 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie”.

Wykonawca dysponując dokumentacją otrzymaną od Zamawiającego będzie zobowiązany do uszczegółowienia  rozwiązań technicznych, które w sposób szczególny powinny uwzględniać możliwość udzielenia odpowiedzi na wezwania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak DOK.DOK2.9750.1.12.2020.AS oraz wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4220.10.5.2020.KR.12 dotyczące rozwiązań projektowych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia dołączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga uzupełniania w oparciu o wezwania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak DOK.DOK2.9750.1.12.2020.AS oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4220.10.5.2020.KR.12 wraz ze sprostowaniem omyłki  znak WOOŚ.4220.10.5.2020.KR.14

Zakres uzupełnienia wymagany według wezwania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znak DOK.DOK2.9750.1.12.2020.AS :

1. Projektowane roboty w ramach przedsięwzięcia.

2. Ocena wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ww ustawy Prawo wodne.

3. Warunki korzystania z wód regionu wodnego.

4. Efekt skumulowanego przedsięwzięcia.

5. Zakres uzupełnienia wymagany według wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie znak WOOŚ.4220.10.5.2020.KR.12. wraz ze sprostowaniem omyłki  znak WOOŚ.4220.10.5.2020.KR.14

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej

Kwalifikacje na podstawie Załącznika nr 1 do Wzoru formularza oferty

 

2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi, będące przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego będą wchodzić specjaliści posiadający kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby
o następujących kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu oraz doświadczeniu:

a) min.1 osobą (projektant) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień

 

Projektant potwierdza autorstwo/współautorstwo opracowania co najmniej 2 projektów w dziedzinie gospodarki wodnej, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

b) min. 1 ekspert ds. oddziaływania na stan wód, który powinien:

 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska lub leśnictwo
 • potwierdzić uczestnictwo w wykonaniu co najmniej 2 raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko w części obejmującej ocenę oddziaływania na cele środowiskowe w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie

 

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały raporty
  o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  , w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko) , wraz  ze wskazaniem, czy ww. ekspert brał udział w jego  wykonaniu w części obejmującej ocenę oddziaływania na cele środowiskowe rozumieniu ustawy z dnia  20 lipca 2017r. Prawo Wodne
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

 

c) min. 1 ekspert ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz min. 1 ekspert ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie fauny

Każdy z ww. ekspertów powinien:

 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska lub inżynieria środowiska
 • potwierdzić uczestnictwo w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie.

 

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały raporty
  o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  , w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko) , w których ww. eksperci brali udział w wykonaniu tych zamówień (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny),
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

 

Kwalifikacje na podstawie Załącznika nr 2 do Wzoru formularza oferty

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU - Załącznik nr 2 do zapytania oferowego.

Informacje dodatkowe

1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

2. Z uwagi na zbyt duży rozmiar pliku Załącznika nr 7 - KIP wraz z załącznikami, Zamawiający udostępnia Wykonawcom link do samodzielnego pobrania:

  http://rzeszow.wody.gov.pl/pobieranie/2020/Pogwizdowka/Zal_nr_7-KIP_wraz_z_załacznikami.zip 

3. Stosownie do art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry