Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643 (20+698)”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 532 032 218
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.53.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.11.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  12.01.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.01.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki  dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej określone zostały w pkt. 7.2 SIWZ

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.93 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych , może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 2. W przedmiotowym postępowaniu oferty należy złożyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.

Branże CPV

 • 71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
 • 71352000-0 - Usługi badania podłoża
 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry