Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeka Głuszynka, Widawa, Potok Jagodnik – usunięcie tam bobrowych, zatorów, usunięcie wywrotów drzew, gm. Namysłów, Perzów, Dziadowa Kłoda

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.71 7479399
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.16.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.02.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  10.02.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest usunięcie zatorów km 68+680 i 69+230 rz. Widawa w ob. miasta Namysłów oraz w km 85+690 rz. Widawa ob. Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda. Kolejny zator występuje w km 2+246 rz. Jagodnik, ob. wsi Radzowice. Kolejnym zadaniem jest uprzątnięcie terenu z pozostałości materiału po usuniętych tamach bobrowych, które zlokalizowane były na rz. Widawa w km 84+830, 85+420, 88+646, ob. Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda. Ostatnim zadaniem jest rozebranie tam bobrowych w 4 miejscach w km 10+430, 10+300, 10+200, 9+970 rz. Głuszynka, gm. Perzów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca musi wykazać, że:

 1.  posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 zadania polegające na  konserwacji cieków, kanałów lub usuwaniu tam bobrowych.
 2. Dysponuje osobą niezbędną do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem tj. osobą odpowiedzialną za nadzór przyrodniczy.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Zapytanie ofertowego.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry