Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków-Tarchalice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.71 74 79 395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.05.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.02.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  22.02.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej ustalającej przyczyny awarii obwałowania w rejonie km 2+150 ÷ 2+350 oraz projektu naprawy uszkodzeń. Celem dokumentacji jest przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego obwałowania w miejscu awarii.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu ekspertyzy lub oceny technicznej (w tym również oceny na podstawie której sporządzono protokół z kontroli 5 letniej obiektu budowlanego)dla obiektów hydrotechnicznych ziemnych minimum klasy II, takich jak wały przeciwpowodziowe i zapory;

       6.2 wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) Projektantem, który będzie wykonywał zamówienie spełniającym następujące warunki:

-posiada uprawnienia budowlane do projektowania wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia;

-jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa
o samorządach zawodowych,

b) Geotechnikiem - przez którego należy rozumieć osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane po roku 1994 i posiada aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierskiej o obowiązkowym ubezpieczeniu i certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

 

Zamawiająca dopuszcza łączenie funkcji o których mowa w pkt. 6.2.

 

Warunki realizacji umowy

Projet umowy stanowi Załącznik nr 5 do Zapytanie ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.02.2021 10:14:36
 • Paulina Szala

 • Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, oddanych do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia - w celu spełnienia warunku posiadania referencji, odpowiadających zakresowi zamówienia?
  1. Zamawiający nie dopuszcza powyższej możliwości. Wykonawca musi wykazać, że wykonał samodzielnie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu ekspertyzy lub oceny technicznej (w tym również oceny na podstawie której sporządzono protokół z kontroli 5 letniej obiektu budowlanego) dla obiektów hydrotechnicznych ziemnych minimum klasy II, takich wały przeciwpowodziowe i zapory.
 • 18.02.2021 08:05:23
 • Paulina Szala

 • W załączeniu przesyłam zapytanie
  W związku z przesłanym zapytaniem (dostępne w Plikach pod nazwą Zapytanie Oferenta) Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian Zapytania ofertowego w zakresie pkt. nr 6.2 dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przedstawionych w Modyfikacji Zapytania ofertowego z dnia 16.02.2021r.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.02.2021 16:10:55
 • Paulina Szala

 • Zamawiający informuje, że treść Zapytania Ofertowego uległa modyfikacji w dniu 16.02.2021r. Zakres modyfikacji obejmuje wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia oraz termin składania ofert. Modyfikacja treści Zapytania ofertowego jest dostępna w Załącznikach dołączonych do Zapytania ofertowego.
 • 16.02.2021 16:12:21
 • Paulina Szala

 • Zmiana terminu składania ofert w związku z modyfikacją treści zapytania ofertowego.
 • 16.02.2021 16:15:57
 • Paulina Szala

 • Modyfikacja zapytania ofertowego w zakresie wymagań jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry