Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie wycinki drzew w ramach III-ej części zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.3.JRP6.2021.AW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.02.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  22.02.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzaków  w ramach III-ej części  zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1.

Stan istniejący:

Zamawiający zamierza w 2021 roku kontynuować na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę  realizację robót budowlano-montażowych obejmujących I etap zadania inwestycyjnego pn:

"Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie" .

Roboty te będą polegały m.in na wykonaniu:

 

 • Przebudowy mostu M-10 w km 11+275,82 potoku Zawadka w miejscowości Stobierna
 • Przebudowy mostu M-09 w km 11+ 597,83 potoku Zawadka w miejscowości Stobierna
 • Przebudowy mostu M-07 w km 11 + 869,55 potoku Zawadka w miejscowości Stobierna
 • Bystrotoku w km  12+283,5 – 12+322 potoku Zawadka w miejscowości Stobierna
 • Przejazdu w bród w km 12 + 892 potoku Zawadka w miejscowości Stasiówka
 • Przejazdu w bród w km 12 + 950 potoku Zawadka w miejscowości Stasiówka

 

Przed przystąpieniem do w/w robót niezbędne jest oczyszczenie frontu robót z roślinności drzewiastej i krzaków w ściśle  określonym terminie tj. poza okresem lęgowym ptaków.

 

Zakres prac  objętych przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje:

 • mechaniczne wycięcie 6 szt. drzew  w obrębie planowane przebudowy mostu M-10
 • mechaniczne wycięcie 13 szt. drzew i 98 m2 krzaków w obrębie planowanej przebudowy mostu M- 09
 • mechaniczne wycięcie 15 szt. drzew  w obrębie planowanej przebudowy mostu M - 07
 • mechaniczne wycięcie 4 szt. drzew  i 50 m2 krzaków w obrębie planowanej budowy bystrotoku
 • mechaniczne wycięcie 8 szt. drzew  w obrębie planowanej budowy przejazdu w bród w km 12+892 potoku Zawadka
 • mechaniczne wycięcie 10 szt. drzew  w obrębie planowanej budowy przejazdu w bród w km 12+950 potoku Zawadka

 

Szczegółową lokalizację zakresu w/w prac,   przedstawia Załącznik nr 3 -Mapa poglądowa

Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia:

 Załącznik nr 4 - Zestawienie drzew i krzaków do wycinki.

 Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

 Załącznik nr 6 - Decyzja Wójta Gminy Dębica z dnia 12.02.2019 r. (znak: OŚR. 6131.15.2019.EŁ)

                         zezwalająca na usunięcie drzew i zakrzaczeń, wraz z późn. zm. z dnia 30.12.2020r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w potępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w potępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunków udziału w potępowaniu w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na Platformie pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

Branże CPV

 • 77211100-3 - Usługi cięcia drewna

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry