Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4796,Roboty-utrzymaniowe-na-kanale-zwanym-Stary-Kanal-w-m-Nowosielec-gm-Nisko.html
27.02.2024, 11:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w m. Nowosielec gm. Nisko

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2810.4.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.03.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  12.03.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, pasem średnio 2,0 m w km 0+000-2+000, pasem średnio 3,0 m
w km 2+000-2+216 i 2+703-4+055

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m km 0+000-2+000

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m km 2+000-2+216 i 2+703-4+055

Roboty – 23% Vat

odmulenie mechaniczne cieków szer. dna 1.2-1.6 m warstwa namułu średnio 0.2-0.3m na łącznej długości 
3 453 m odkład jednostronny

Mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych cieków, objętość odkładu 0.5m3 na 1m 

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 1.25m zamulenie do wysokości 1/3Fi 22 szt. przepustów po 5 m długości

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas prac odmuleniowych – herpetolog

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonywanych i wykonanych robót odzwierciedlających przebieg procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika prowadzenia robot”  oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej: przekazywanych do wykonania robót, wykonywanych robót, a w szczególności tzw. „robót zanikowych” jak również zakończonych robót.

 

Miejsce i termin złożenia ofert: 12.03.2021r. do godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy

Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę

Miejsce i termin otwarcia ofert: 12.03.2021 o godz. 12:00 otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.03.2021 08:27:14
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Link otwarcia ofert:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE5MzA5Y2EtNjdmOS00MjVkLThkNjktMjJiODA2YzJiZGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%22f5c8ebff-a9c4-4791-8326-b6f1dcc5a5f5%22%7d

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.