Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa Centrum Informacji Przyrodniczej - budynku biurowo - technicznego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Gryfice, w ramach projektu LIFE+ Rega pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (Akcja F.4.)

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 44 11 296
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.26.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.07.2020 18:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1      Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu biurowo – technicznego - budynku „Centrum Informacji Przyrodniczej”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w obrębie węzła wodnego w miejscowości Gryfice, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

1.2      Zakres przedmiotu zamówienia.

1.2.1     W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych prac i robót budowlanych, na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w zakresie:

•           budowa „CIP”,

•           wykonanie przyłącza wod-kan, wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną, oraz instalacją centralnego ogrzewania

•           wykonanie zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, wraz

z instalacją teleinformatyczną, wentylacją mechaniczną, oraz instalacją antywłamaniową,

•           wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne,

•           zagospodarowanie terenu,

1.2.2     Zamówienie obejmuje ponadto:

•           geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą,

•           wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących,

•           wyznaczenie niezbędnych tras dojazdowych, przejazdowych, i dróg technologicznych, prowadzących do terenu budowy lub zaplecza budowy,

•           organizację, odpowiednie (zgodne z przepisami) oznakowanie, zabezpieczenie, oraz utrzymanie terenu budowy i zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, dróg dojazdowych, itp.– w zależności od przyjętej technologii wykonania, wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego, co przedstawi Zamawiającemu w formie dokumentacji fotograficznej,

•           uporządkowanie terenu budowy i zaplecza budowy po zakończeniu robót, wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z właścicielem terenu, którego stan został naruszony,

•           wykonanie tablicy informacyjnej obejmującej niezbędne loga, nazwę zadania i źródła finansowania według treści uzgodnionej z Zamawiającym oraz jej zamontowanie na ścianie budynku CIP,

•           dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, umożliwiającej wystąpienie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwoleniu na użytkowanie, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej oraz protokołów odbiorów branżowych, a także atestów i certyfikatów dla materiałów użytych w przy realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem, 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają załączniki 9, 9a-9e, do SIWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2 SIWZ

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do
SIWZ. 


2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza
oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez
Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden
z wymogów ważności oferty.


3.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach
określonych w § 18 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie  z art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SIWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca jest treść dokumentów załączonych do oferty

Branże CPV

 • 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry