Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu ZZ we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.168.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.04.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  14.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usuwanie padłych zwierząt i ich części własnym transportem z terenu działalności ZZ Zlewni we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez:

 1. całodobowe usuwanie padłej zwierzyny  (w tym w soboty, niedziele oraz święta) między innymi z wałów przeciwpowodziowych, międzywali, cieków wodnych oraz trudno dostępnych miejsc (skarp cieków, kanałów, jazów, śluz itp.)    
 2. zebranie padłej zwierzyny lub ich części zgodnie z przepisami weterynaryjnymi i sanitarno – epidemiologicznymi w terminie określonym poniżej:

     - na terenie zabudowanym (zgodnie z granicami administracyjnymi miejscowości)
w ciągu max 8 godzin po przyjęciu zgłoszenia w tym na terenie miast max 6 godzin od   przyjęcia zgłoszenia,

- poza terenem zabudowanym w ciągu max 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia,

W szczególnych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ilość godzin określonych powyżej do wykonania poszczególnych zleceń.

 1. transport padłych zwierząt lub ich części do zakładu utylizacji odpadów,
 2. utylizację powyższych odpadów w zakładzie posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów,
 3. uprzątnięcie i dezynfekcje miejsca zdarzenia,
 4. odczytywanie nr chipów w przypadku zwierzyny domowej,
 5. przetrzymywanie padłej zwierzyny w punkcie pośrednim w celu pobrania materiału do badań weterynaryjnych,
 6. zgłoszenie padliny do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek badań padłych zwierząt wynikających z przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się powiadomić odpowiednie do tego służby oraz zapewnić warunki przechowywania padłych zwierząt umożliwiające pobranie materiału do badań.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia:

- zgodnie z przepisami prawa w tym obowiązującymi  przepisami weterynaryjnymi i sanitarno – epidemiologicznymi,

- przy użyciu odpowiedniego personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania,

oraz zapewnić:

- transport samochodem przeznaczonym do przewozu padłych zwierząt, którego skrzynia ładunkowa jest zakryta i zabezpieczona przed wyciekami z pojazdu. Pojazd winien być utrzymany w czystości
i dezynfekowany po każdym użyciu tj. przewozie padłych zwierząt. Środek transportu winien posiadać potwierdzenie wymogów w postaci „Decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności tj.:

       - aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy usługi do przewożenia padłych zwierząt;

     - aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikujący podmiotowi świadczącemu usługi w rzeczowym zakresie.

Oraz posiada

aktualna umowę  pomiędzy Wykonawca, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i utylizację padłych zwierząt

     - aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o posiadaniu zakładu pośredniego,

Dotyczy zamówienia w części 1, 2 i 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

zgodnie z projektem umowy 

Branże CPV

 • 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2811.168.2021
 • Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu NW Głogów, NW Lubin, NW Środa Śl., NW Wołów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.168.2021
 • Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu NW Wrocław, NW Oleśnica, NW Namysłów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.168.2021
 • Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu NW Oława, NW Brzeg, NW Strzelin

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry