Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych Kościańskiego Kanału Obry – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.23.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  23.04.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  25.05.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych Kościańskiego Kanału Obry – Zarząd Zlewni w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa (Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) wraz z wykonaniem kontroli i protokołów z kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 (okresowa kontrola pięcioletnia) obejmujących swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego wynikające z art. 62 ust.1 pkt.1 (kontrola okresowa roczna) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ: OPZ - wraz z załącznikiem do OPZ (Tabela).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część I - Nadzór Wodny Kościan i Nadzór Wodny Gostyń,

Część II - Nadzór Wodny Gostyń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określa Opis przedmiotu zamówienia - zawiera Załącznik nr 1 do SWZ: OPZ - wraz z załącznikiem do OPZ (Tabela).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (dowolną ilość).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

A)Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu (usługi) usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z kontrolami okresowymi wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości wałów min. 10 km (w ramach jednej oceny lub kilku ocen);

B)Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, uprawnienia projektowe lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych, (lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym  w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Uwaga techniczna do złożenia oferty na Platformie Zakupowej:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia - na Platformie Zakupowej - powinien złożyć jeden egzemplarz Formularza ofertowego zawierający informacje o wszystkich częściach zamówienia, na które składa ofertę (dotyczy także dokumentów i oświadczeń dotyczących kilku lub wszystkich części).

Formularz ofertowy zawierający informacje o wszystkich częściach, na które Wykonawca składa ofertę, powinien każdorazowo zostać powielony do każdej części postępowania na Platformie (na które Wykonawca składa ofertę).

Pozostałe załączniki do oferty Wykonawca dołącza do właściwej części zamówienia na którą składa ofertę. Nie będzie błędem dołączenie do każdej części zamówienia dokumentów i oświadczeń dotyczących wszystkich części na które składa ofertę.

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1 (zgodnie z treścią SWZ i OPZ dla cz. 1 zamówienia)
 • Część I - Nadzór Wodny Kościan i Nadzór Wodny Gostyń

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2 (zgodnie z treścią SWZ i OPZ dla cz. 2 zamówienia)
 • Część II - Nadzór Wodny Gostyń

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry