Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeka Odra – usunięcie uszkodzeń na wale p. powodziowym W-1 (OKS), gm. Oława

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.148.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.04.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  23.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie uszkodzeń na wale p. powodziowym W-1 (OKS) w km 1+350, 2+700, 3+400, 4+750, 6+600 gm. Oława

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

6.1 Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające na remoncie, budowie, odbudowie, przebudowie lub naprawie ziemnych obiektów budowlanych(wały przeciwpowodziowe , zapory ziemne, groble, nasypy drogowe i kolejowe itp.) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytanie ofrertowego. 

Informacje dodatkowe

Termin realizacji zadania 30 dni. 

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.04.2021 09:14:59
 • Paulina Szala

 • Edycja opisu na Stronie Platformy w zakresie zgodności z załączonymi materiałami. Przedmiotowa edycja nie stanowi zmiany warunków określonych w postępowaniu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry