Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5485,Wykonanie-zadania-pn-Modernizacja-budynku-biurowego-zlokalizowanego-przy-ulicy-K.html
2021-09-28, 16:21

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.5.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.04.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  07.05.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:„Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i  poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Pzedmiot zamówienia obejmuje:
 

Etap 1:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zaakceptowanej przez zamawiającego,
 2. uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację zamówienia (jeżeli jest wymagane przepisami),

Etap 2:

 1. wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarów  robót,
 2. zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,
 3. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 

A)

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane: 1 zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu obiektu kubaturowego.

Oraz

 

B)

wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane: 1 zamówienia polegającego na remoncie obiektu kubaturowego o wartości min. 150 000 zł brutto,

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5,5a,6,6a  do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45262300-4 - Betonowanie
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 45431000-7 - Kładzenie płytek
 • 45442100-8 - Roboty malarskie
 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.