Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzenie kursu w formie online przygotowującego do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z zakresu urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1 i Grupy 2, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828)

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.41 272 19 51; 606 710 446
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.118.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2021 07:00
 • Termin złożenia oferty
  30.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej  – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest: minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i umiejętności w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia;
 2. potwierdzenia realizacji kursu/szkolenia z zakresu urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1 i Grupy 2 w ciągu ostatnich 3 lat w postaci referencji, kopii umowy, kopii faktury lub innego dokumentu.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz  kopię stosownych dokumentów.

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.04.2021 20:10:28
 • Karolina Szczałuba

 • Proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo udział pracowników w szkoleniach otwartych online, które będą organizowane w okresie obowiązywania umowy czy też chodzi wyłącznie o organizację szkolenia zamkniętego online dla Państwa siedmiu pracowników?
  Chodzi o organizację szkolenia zamkniętego tylko dla pracowników PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry