Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5602,Usuwanie-powalonych-drzew-rozbiorka-tam-bobrowych-i-zatorow-na-terenie-dzialalno.html
2021-10-26, 01:36

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

Tryb podstawowy
Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Przemyśl

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.6.2021
 • Numer części
  3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  12.05.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr: 1 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lubaczów

Zakres robót obejmuje: − Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, − plantowanie skarp w miejscu rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: - usunięcie tam bobrowych i zatorów – 404,00 m3.

Część nr: 2 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Jarosław

Zakres robót budowlanych obejmuje: - Usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, - oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i innych nieczystości, - oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót - częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, - plantowanie skarp w miejscu rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: -usunięcie tam bobrowych - 203,00 m3

Część nr: 3 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Przemyśl

Zakres robót obejmuje: − Usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki.

Planuje się wykonanie następujących robót: - usunięcie 179,00 m3 tam bobrowych

Część nr: 4 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lesko

Zakres robót obejmuje: − Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę/zator z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, − koszty dojazdu, organizację placu budowy.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lesku planuje się rozbiórkę 429,00 m3 zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 5 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Ustrzyki Dolne

Zakres robót obejmuje: − usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do rzeki/potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, − koszty dojazdu, organizację placu budowy.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ustrzykach Dolnych planuje się usunięcie ok 190,00 m3 zatorów.

Część nr: 6 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Dynów

Zakres robót obejmuje: − Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, − koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dynowie planuje się rozbiórkę 386,76 m3 zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 7 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Sanok

Zakres robót obejmuje: − Usunięcie(wydobycie) materiału tworzącego tamę z koryta cieku i złożenie na teren przyległy do potoku lub wbudowanie w skarpę, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału pozyskanego z rozbiórki, − koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sanoku planuje się rozbiórkę ok. 358,00 m3 tam bobrowych oraz 167 m3 zatorów z częściowym wywiezieniem.

Część nr: 8 Usuwanie powalonych drzew na rzekach i potokach na terenie działania Nadzoru Wodnego Lesko

Zakres robót obejmuje: − usunięcie powalonych drzew; − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości; − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót; − częściową wywózkę materiału, (drewno cenne); − koszty dojazdu, organizację miejsca robót.

Szacowana ilość drzew przeznaczonych do usunięcia – około 100 szt.

Część nr: 9 Usuwanie powalonych drzew na rzekach i potokach na terenie działania Nadzoru Wodnego Sanok

Zakres robót obejmuje: − usunięcie powalonych drzew, − oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie, gałęzi i innych nieczystości, − oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót, − częściową wywózkę materiału, (drewno cenne) − koszty dojazdu, organizację placu budowy,

Szacowana ilość drzew przeznaczonych do usunięcia - około 100 szt.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorami umów będącymi załącznikami do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.  Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 3 części.

Temu samemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na maksymalnie 3 części.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.05.2021 11:00:30
 • Rafał Anklewicz

 • Zamawiający unieważnił postępowanie w części 8 zamówienia

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.