Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie dolnego kanału Zabytkowej Śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn-Koźle

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.141.2021.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  06.05.2021 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres czynności obejmuje m.in.:

 

 • Wydobycie urobku  z wody w ilości 705,6 m3;
 • Transport wodny wydobytego urobku wraz z jego utylizacją.

 

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na udrożnieniu awanportu poprzez usunięcie odsypisk, przetamowań i naniesionych łach z dolnego kanału Zabytkowej Śluzy Koźle.

 

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określa przedmiar robót.

 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu
i porządku teren, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich
w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca na koniec wykonanych robót sporządzi wraz z Zamawiającym Protokół Odbioru Końcowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz robót (zgodnie z zał. nr 3) potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Przedmiarze robót o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do przedmiotowego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Osoby wskazane do kontaktu:

 •             Pan Jerzy Lawiński, tel. 601 980 488.

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięw formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej: „Platformą" - pod adresem: http//www.przetargi.wody.gov.pl/.

Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem jw. w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Celem złożenia oferty, dokumentów i oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki opisane powyżej. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „formularz" itd.

Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.

Oferty, dokumentów i oświadczeń nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawców.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

TOP TRANS

Piastowska 53 /G/2
47-200 Kędzierzyn Koźle

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry