Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo”

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.54 233 93 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.97.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.04.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  07.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego i Ofertowego dla robót w celu realizacji remontu konstrukcji żelbetowej brzegu basenu - zbiornika wyrównawczego, systemu odwadniającego pompowni Modzerowo wchodzącej w skład zespołu budowli hydrotechnicznych Stopnia Wodnego Włocławek. Pompownia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym usytuowana jest na lewym brzegu Wisły w 669,8 km, 5km od Stopnia Wodnego Włocławek.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

 1. Wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę opracowania minimum jednego projektu polegającego na: budowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie lub naprawie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak pompownia, jaz, próg, stopień, śluza, elektrownia wodna, zapora (potwierdzoną dowodami określającymi, że usługa ta została wykonana w sposób należyty).

2) Dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji  zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów (należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi  w Zapytaniu oraz w załączniku nr 3 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy  oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 4).

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załaczonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołaczyć stosowne pełnomocnictwo. Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.05.2021 11:51:24
 • Elżbieta Buczkowska

 • ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT
 • 18.05.2021 11:44:27
 • Elżbieta Buczkowska

 • Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 18.05.2021 12:03:01
 • Elżbieta Buczkowska

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry