Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Awaryjna zabudowa wyrwy wraz z naprawą umocnień podmytej skarpy i korony prawej grobli rz. Ner”

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.573 901 696
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.5.2811.13.2021.TP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.04.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  07.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.

- wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli wraz z wygrabieniem poza skarpę odpowietrzną,   

   rozdrobnieniem i pozostawieniem w charakterze biomasy lub załadowaniem na przyczepę i

   wywozem celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach;

- wykopy i przekopy (część wykopu poniżej lustra wody) wykonywane koparkami o długim

   wysięgniku w celu usunięcia powstałych namulisk i przetamowań (wydobycie namułu i rumosza z

   dna koryta - wydobyty urobek z dna  cieku przeznaczony jest do zasypania ubytków w grobli i w

   skarpie);

- transport materiałów ziemistych w celu zabudowy powstałej wyrwy;

- zabudowa wyrwy gruntem wraz z zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego stopnia

  zagęszczenia;

- skarpowanie i profilowanie skarpy odwodnej i odpowietrznej; urobek pozyskany z profilowania

  przemieścić w miejsce wbudowania, a nadmiar urobku należy wywieźć poza obszar prowadzonych

  robót;

- ręczne wyrównanie powierzchni skarpy (plantowanie powierzchni);

- ułożenie siatki ochronnej w skarpie korpusu grobli z przybiciem kołkami i zasypaniem celem

  zabezpieczenia skarpy przed penetracją i tworzeniem nowych nor przez bobry;

- remont istniejących umocnień podstawy skarpy poprzez usunięcie uszkodzonej opaski z kiszki  

  faszynowej i wykonanie nowej opaski, tzw. Nerowskiej, z podwójnej kiszki faszynowej Ø 20cm  

  mocowanej podwójnym układem kołków oplecionych drutem;

- zagospodarowanie odpadów pochodzących ze zdemontowanych uszkodzonych umocnień zgodnie

  z ustawą o odpadach;

- wycięcie płatów darniny, transport do miejsca darniowania oraz darniowanie z przybiciem  

  kołkami;

- spulchnianie gruntu, a następnie obsianie mieszanką traw wraz z uklepaniem obsianej

   powierzchni skarp i korony;

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadane na mocy art. 13 ust. 1,  art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych lub branżowych - wystarczające będą również uprawnienia w specjalności wodno-melioracyjnej.

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry