Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych na obszarze RZGW Gliwicie w podziale na 7 części

Zapytanie ofertowe
Nieruchomość gruntowa 859/7, 868/7 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski - objęte zakończoną w 2015r. inwestycją pn.: „Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój w km rzeki Wisły 32+250-36+000 pow. bielski, pszczyński, woj. śląskie”

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  Nr sprawy GL.ROZ.2811.107.2021.30E
 • Numer części
  3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.04.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  13.05.2021 12:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych nr (przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części):

 1. 1670/16 obr. Babice, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski - zajęta pod prawy wał rz. Mała Wisła
 2. 759/67, 760/67, 762/66 obr. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój, pow. pszczyński - zajęta pod prawy wał rz. Wisła
 3. 859/7, 868/7 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski - objęte zakończoną w 2015r. inwestycją pn.: „Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój w km rzeki Wisły 32+250-36+000 pow. bielski, pszczyński, woj. śląskie”
 4. 2898/1 obr. Knurów, gm. Knurów, pow. gliwicki - zajęta przez śródlądowe wody płynące rz. Knurówka
 5. 1843/17 obr. Bestwina, gm. Bestwina, pow. bielski - zajęta przez śródlądowe wody płynące rz. Podleśny
 6. 1376/157, 1373/156 obr. Rybnik, gm. Rybnik, pow. Rybnik - zajęta przez śródlądowe wody płynące rz. Nacyna
 7. 1477/1, 1484, 1477/2, 1478/1, 1483/1 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski - zajęte pod prawy wał rz. Wisła

 

 • operaty muszą być wykonane zgodnie z standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych,
 • operaty szacunkowe powinny przedstawiać przejrzyście i jednoznacznie wnioski
  z wyceny w sposób, który umożliwi korzystającemu z operatu zrozumienie wyrażanych przez rzeczoznawcę majątkowego opinii oraz jednoznaczną interpretację,
 • wykonawca zobowiązany jest wykonać 1 operat szacunkowy w 3 egzemplarzach
  w  formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w postaci plików .pdf) – dla każdej części,
 • dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt,
 • w zakresie sporządzonych przez siebie operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest do udziału w rozprawach administracyjnych i w postępowaniach przed organem odwoławczym lub w uzasadnionych przypadkach do sporządzenia opinii w celu wykorzystania jej przez Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych na pisemny wniosek Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień na wniosek strony postępowania, bez dodatkowego wynagrodzenia,
 • zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi/gwarancji jakości za wady operatu szacunkowego na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru,
 • w operacie szacunkowym winna być zawarta klauzula o zgodzie na udostępnienie operatów jednostkom uczestniczącym w postępowaniu administracyjnym,
 • wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o wycenie właściciela gruntu,
 • w przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych w okresie 12 miesięcy od daty ich wykonania, wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej klauzuli. Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych będzie dokonane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Elementy istotne dla operatu:

 • sporządzenie wyceny,
 • określenie przedmiotu,
 • dokonanie oględzin nieruchomości,

 

Załączniki:

 • arkusze obliczeniowe,
 • określenie wysokości wartości nieruchomości,
 • wypisy z rejestrów gruntów,
 • protokół badania KW,
 • zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań z podaniem miejscowości, powierzchni i obrębu, daty transakcji (w formacie; dd/mm/rrrr)
 • dokumentacja fotograficzna.

Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli rękojmi/gwarancji jakości za wady operatu szacunkowego na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru

Termin realizacji zamówienia: 14 dnia od daty podpisania umowy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte w dokumentach załączonych do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte w dokumentach załączonych do zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte w dokumentach załączonych do zapytania ofertowego

Warunki realizacji umowy

Informacje zostały zawarte w dokumentach załączonych do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry