Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa zastawek na rzece Skórczyk w km 0+050; 1+074; 3+330; 4+765 i na rzece Witka w km 4+554

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.4.2021.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.05.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  14.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Naprawa zastawek na rzece Skórczyk w km 0+050; 1+074; 3+330; 4+765 i na rzece Witka w km 4+554”.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego zał. Nr 4  do Zapytania  ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.05.2021 09:20:22
 • Andrzej Kryński

 • W dniu 12.05.2021 r. do postępowania dodano poprawiony (zawierający wszystkie pozycje) przedmiar robót.
 • 19.05.2021 15:02:32
 • Andrzej Kryński

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Związek Spółek Wodnych w Siedlcach

Młynarska 1
08-110 Siedlce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry