Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Remont Jazu Kościański Kanał Obry 7+350

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.(61) 850 84 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.283.378.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  13.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy remont jazu na Kościańskim Kanale Obry w km 7 + 350, Nielęgowo, gm. Kościan, powiat kościański, woj. wielkopolskie podzielony został na następujące elementy:

1. Roboty przygotowawcze:

 • grodzie z worków z piaskiem (dowóz z zakupem , piasku i wypełnieniem worków) dla wykonania umocnień od strony wody dolnej i górnej z rozbiórką,
 • grodzie z worków z piaskiem dla wykonania umocnień od strony wody dolnej i górnej z rozbiórką,
 • odpompowanie wody z pomiędzy istniejących gródź.

2. Roboty wykończeniowe jazu:

 • czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych,
 • sklejenie rys,
 • wypełnienie ubytków betonów,
 • izolacja i uszczelnienie powierzchni betonowych,
 • czyszczenie strumieniowe konstrukcji stawowych,
 • odtłuszczenie konstrukcji stawowych,
 • malowanie konstrukcji metalowych budowli farbami do gruntowania  (przeciwkorozyjnymi),
 • dwukrotne malowanie konstrukcji metalowych budowli farbami nawierzchniowymi chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca:

1. składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

2. wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem robotom objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, naprawie obiektów hydrotechnicznych, o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN brutto.

3.  wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne, dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Bamac Sp.z.o.o

ŁOSINIEC 67D 67D
62-285 ŁOSINIEC

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry