Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz

Przetarg nieograniczony
Część nr 2 - Nadzór Wodny Wieruszów - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz.

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.28.2021
 • Numer części
  Część nr 2 (zgodnie z treścią SWZ i OPZ dla cz. 2 zamówienia)
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.05.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest “Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz” (dwie części zamówienia).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ (dla danej części zamówienia).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część nr 1 – Nadzór Wodny Jarocin - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz.

Część nr 2 - Nadzór Wodny Wieruszów - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają Załączniki do SWZ:

− przedmiary,

− opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (dowolną ilość).

Szczegóły w SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

I) Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla Części nr 1 zamówienia – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Jarocin - prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 35,00 km.

             dla Części nr 2 zamówienia – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Wieruszów- prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 10,00 km.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na dwie części zamówienia (wszystkie części zamówienia) dotyczące konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości najdłuższego wymaganego odcinka 35,00 km.

II) dla części nr 1 i 2 zamówienia (wszystkich części zamówienia): - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Szczegóły w treści SWZ.

Informacje dodatkowe

Uwaga techniczna do złożenia oferty na Platformie Zakupowej:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia - na Platformie Zakupowej - powinien złożyć jeden egzemplarz Formularza ofertowego zawierający informacje o wszystkich częściach zamówienia, na które składa ofertę (dotyczy także dokumentów i oświadczeń dotyczących kilku lub wszystkich części).

Formularz ofertowy zawierający informacje o wszystkich częściach, na które Wykonawca składa ofertę, powinien każdorazowo zostać powielony do każdej części postępowania na Platformie (na które Wykonawca składa ofertę).

Pozostałe załączniki do oferty Wykonawca dołącza do właściwej części zamówienia na którą składa ofertę. Nie będzie błędem dołączenie do każdej części zamówienia dokumentów i oświadczeń dotyczących wszystkich części na które składa ofertę.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry