Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6185,Modernizacja-budynku-obiektu-w-Borowem-wymiana-instalacji-cieplnej.html
2024-02-24, 17:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 532032327
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZOO.2.2811.8.2021.RK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  projektu wykonawczego oraz wykonanie na jego podstawie  modernizacji kotłowni znajdującej się w budynku administracyjno-biurowym w m. Borowe, gm. Małkinia Górna , pow.Ostrowski. Wykonawca zobowiązany będzie również do  wykonania  demontażu   istniejących urządzeń kotłowni .

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowe

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że wykonał  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie  z zakresu budowy lub modernizacji  kotłowni   o wartości brutto min. 15 000 PLN. (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Branże CPV

 • 42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.