Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6200,Naprawa-kolektorow-tlocznych-przepompowni-wody-Siedleszczany-w-zwiazku-z-ich-roz.html
2021-09-24, 17:10

Strona znajduje się w archiwum.

„Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.9.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.05.2021 09:00
 • Termin składania ofert
  27.05.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie bez wykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzaną promieniami UV, parą lub wodą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera „Dokumentacja techniczna” składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 1 do SWZ  oraz „Wzór umowy”- stanowiący zał. nr 3 do SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

 

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 

A) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5, 6  do Formularza oferty.

 

B) iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą którą skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

- minimum 1 osoba- Kierownik robót

 

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Aarsleff Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.