Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne udrożnienie Kościańskiego Kanału Obry w km 4+940-9+500

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.(61) 850 84 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.394.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.05.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Awaryjne udrożnienie Kościańskiego Kanału Obry w km 4+940-9+500, które podzielone zostało na następujące elementy:

 • wykoszenie kinety w dnie cieku kosiarką pływającą o szerokości 3 m,
 • wykonania grodzy w cieku wyłapujących spływającą skoszoną roślinność,
 • wydobywanie koparką zatrzymanego skoszonego porostu,
 • transport skoszonego i wydobytego porostu przyczepami na miejsce odkładcze.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca:

1. składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

2. wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.05.2021 09:36:15
 • Krzysztof Jagodziński

 • Witam ,
  Nawiązując do Awaryjnego wykaszania porostów z dna cieku ( Kościański Kanał Obry) kosiarką pływającą, czy można zamiast tego sprzętu zastosować hakownicę na Koparce Long ?
  Zmawiający wyraża zgodę na zastosowanie, do realizacji zamówienia, jako sprzętu hakownicy na koparce Long.
  Z uwagi na to, że teren jest podmokły w przypadku jego uszkodzeń Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy w terminie przewidzianym na realizację zadania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Radosław Stępa Roboty Ziemne

Śremska 55
63-100 Zbrudzewo

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry