Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do spraw elektrycznych dla zadania pn.:"Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie - etap II".

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.129.2021.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.05.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego w toku wykonywania zadania pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie - etap II”.

Inspektor w ramach swoich obowiązków będzie sprawować nadzór nad następującymi pracami:

 • przebudowa linii kablowej ŚN-15kV;
 • przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych w miejscach kolizji/skrzyżowań z realizowanym wałem przeciwpowodziowym (1 linia kablowa, 3 linie napowietrzne);
 • wykonanie fundamentów pod słupy oraz ich montaż;
 • zabezpieczenie sieci teletechnicznej ORANGE Polska S.A. w miejscu włączenia drogi serwisowej do DW nr 408 (ul. Gliwicka);
 • zabezpieczenie rurociągu kablowego NETIA S.A. na czas wykonania przepustu wałowego oraz oznaczenie lokalizacji zasobnika po realizacji robót ziemnych.

Inspektor w zakresie nadzoru nad powyższymi pracami będzie sprawował kontrolę, tak aby były one realizowane zgodnie z projektem, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym:

 • kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych dotyczących branży elektrycznej i teletechnicznej;
 • kontrola zgodności z projektem zastosowanych materiałów i urządzeń;
 • udział w naradach technicznych na prośbę Zamawiającego;
 • prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót;
 • udział w czynnościach odbiorowych;
 • informowanie inwestora o postępie nadzorowanych prac.

Prowadzący nadzór zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w okresie prowadzenia przez Wykonawcę prac w wyżej wymienionym zakresie - przynajmniej 3 razy w tygodniu oraz dodatkowo na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb.

Inspektor jest ponadto zobowiązany do udziału w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie - etap II”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Składający ofertę powinien:
- posiadać wykształcenie wyższe elektryczne oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
- przynależeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych wymagań należy załączyć do składanej oferty.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Informacje dodatkowe

Osoba pełniąca nadzór elektryczny przed podjęciem obowiązków zobligowana jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, która zostanie udostępniona na Platformie Zakupowej jako załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Miejsce wykonania nadzoru: wał przeciwpowodziowy rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie Koźlu, na odcinku od ulicy Gliwickiej do DK nr 40.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe – opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Korzystanie Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki „ZAPYTAJ”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.

Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofert, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza plik, w szczególności pliki Formularza Oferty, Formularza Wyceny ofertowej, oświadczenia RODO (jeśli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania Ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.

Wzór Formularza Ofertowego stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty i zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformie. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji „podpisz ofertę”

Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera również Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie.

Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływy terminu składania ofert są niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Osoby wskazane do kontaktu:

Jerzy Lawiński - 601 980 488

Ewelina Pazdan-Kaszańska, Kamil Polok - 32 231 64 31 w. 32 

Branże CPV

 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.05.2021 09:59:39
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia z uwagi na okoliczność, że cena ofertowa oferty najkorzystniejszej przewyższa pierwotną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
 • 21.05.2021 10:10:21
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych "KRASOŃ" Józef Krasoń

Żernicka 22F
44-105 Gliwice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry