Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r625,Dostawa-materialow-biurowych-oraz-pismienniczych-papieru-kserograficznego-oraz-d.html
2021-09-24, 17:01

Dostawa materiałów biurowych oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.54.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  10.07.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 2. Szczegółowy zakres dostaw precyzują załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, „Zakres rzeczowo-finansowy”. 3.  Terminy wykonania zamówienia

 1. zakres określony w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F – Umowa realizowana będzie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
 2. Dostawy materiałów biurowych realizowane będą według potrzeb Zamawiającego lecz nie częściej niż raz w miesiącu do każdej z lokalizacji wskazanej w pkt VI.1 SIWZ.
 3. dostawy mogą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
 4. Maksymalny termin dostawy – 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert (pkt XI SIWZ)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

brak wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.    Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie materiałów biurowych lub materiałów biurowych i papieru do druku o łącznej wartości tych zamówień w wysokości minimum 80 000,00 zł brutto.
2.    Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3.    W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
4.    W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w ppkt. 1 powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.
5.    Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8 i 9 do oferty.

Warunki realizacji umowy

1.    Dostawa materiałów zrealizowana będzie do następujących lokalizacji:
a)    Zakres określony w Załączniku Nr 1A
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
b)    Zakres określony w Załączniku Nr 1B
Zarząd Zlewni w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
c)    Zakres określony w Załączniku Nr 1C i 1D
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Modrzejewskiego 12
38-200 Jasło
d)    Zakres określony w Załączniku Nr 1E
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
e)    Zakres określony w Załączniku Nr 1F
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
ul. Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
2.    W ramach niniejszego  zamówienia Wykonawca dostarczy materiały oryginalne lub równoważne,  
3.    Pod pojęciem „produkt równoważny” strony rozumieją produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Produkt równoważny to produkt o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta materiału.
4.    Wszystkie materiały zaproponowane przez Wykonawcę musza posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
5.    Wszystkie materiały muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy.
6.    Jeżeli w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego Wykonawca zobowiązuje się wymienić materiał oferowanego na materiał oryginalny.
7. Realizacja zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym załącznik nr 2 SIWZ.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-wykonawcow.html
2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: tak.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4) Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1. oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1–6 oraz 9–10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2–4 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.
6) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SIWZ „Zakres rzeczowo-finansowy”; oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję online. Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z instrukcją dla Wykonawców.
Stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a Instrukcją dla Wykonawców dostępną na platformie należy interpretować w ten sposób, że treść instrukcji obsługi dla Wykonawców jest wiążąca.

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 22600000-6 - Tusz
 • 22815000-6 - Notatniki
 • 22816000-3 - Bloki papierowe
 • 22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 • 22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby
 • 24910000-6 - Kleje
 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • 30192100-2 - Gumki
 • 30192121-5 - Długopisy kulkowe
 • 30192125-3 - Pisaki
 • 30192130-1 - Ołówki
 • 30192131-8 - Ołówki automatyczne
 • 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków
 • 30192133-2 - Temperówki do ołówków
 • 30192160-0 - Korektory
 • 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
 • 30197210-1 - Skoroszyty kołowe
 • 30197220-4 - Spinacze do papieru
 • 30197300-9 - Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
 • 30197320-5 - Zszywacze
 • 30197321-2 - Usuwacz zszywek
 • 30197330-8 - Dziurkacze
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199230-1 - Koperty
 • 42991100-0 - Maszyny introligatorskie

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.08.2020 14:17:28
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 07.08.2020 10:19:57
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 07.08.2020 10:29:28
 • Daniel Nowak

 • Zamawiający informuje, iż w dniu 7.08.2020 r. zostały opublikowane wyjaśnienia i zmiany do treści SIWZ.
 • 13.01.2021 12:22:57
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zostało unieważnione.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.