Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

Tryb podstawowy
Część 4: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 1+035 – 1+065 na rz. Trześniówka Kolbuszowska w m. Trześń gm. Niwiska

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.13.2021
 • Numer części
  4
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I, w podziale na 7 części:

Cześć 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 - 20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa”,

Część 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec”,

Część 3: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 4+070 – 4+110 na rz. Przyrwa Nil w m. Kopcie gm. Dzikowiec”,

Część 4: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 1+035 – 1+065 na rz. Trześniówka Kolbuszowska w m. Trześń gm. Niwiska”,

Część 5: „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-8+244”,

         Część 6: „Roboty utrzymaniowe na cieku Dopływ spod Dąbrowicy m. Sól, gm. Biłgoraj”

Część 7: „Usuwanie skutków powodzi na rzece Łukawica w km 5+200-5+900 w m. Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

1) Dla części nr 1,2,5,6,7:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

2) Dla części nr 3,4:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

 

 

Wykazywane w ppkt 1 i 2  zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5  i 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.08.2021 14:29:37
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:31:21
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:32:23
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:33:38
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:36:50
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:45:08
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:45:28
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Maksymilian Mędrygał

Wiśniowa 29A
39124 Iwierzyce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry