Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

Tryb podstawowy
Część 7: „Usuwanie skutków powodzi na rzece Łukawica w km 5+200-5+900 w m. Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem”

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.13.2021
 • Numer części
  7
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I, w podziale na 7 części:

Cześć 1: „Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 - 20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa”,

Część 2: „Usuwanie zatorów na rzece Łęg w km 0+000 - 56+000 gm. Gorzyce, Grębów, Bojanów, Dzikowiec”,

Część 3: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 4+070 – 4+110 na rz. Przyrwa Nil w m. Kopcie gm. Dzikowiec”,

Część 4: „Zabudowa wyrwy brzegowej w km 1+035 – 1+065 na rz. Trześniówka Kolbuszowska w m. Trześń gm. Niwiska”,

Część 5: „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-8+244”,

         Część 6: „Roboty utrzymaniowe na cieku Dopływ spod Dąbrowicy m. Sól, gm. Biłgoraj”

Część 7: „Usuwanie skutków powodzi na rzece Łukawica w km 5+200-5+900 w m. Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

1) Dla części nr 1,2,5,6,7:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

2) Dla części nr 3,4:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane:

 

 

Wykazywane w ppkt 1 i 2  zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5  i 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.08.2021 14:29:37
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:31:21
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:32:23
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:33:38
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:36:50
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:45:08
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.
 • 06.08.2021 14:45:28
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu

1 MAJA 4 A
39-400 TARNOBRZEG

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry