Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki- teren Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.11.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2021 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki – teren Zarządu Zlewni w Jaśle, w podziale na 21 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ  oraz "Wzór umowy" stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1- 20, na zasadach określonych w lit. a) - d)

 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych lub zapór hydrotechnicznych,
 2. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 3. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Utrzymanie lewego wału rzeki Wielopolki

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Wykonanie dwukrotnego koszenia traw i porostów na zaporze i na wale w Uściu Gorlickim

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Utrzymanie wałów - lewy wał Kiełkowskiego w m. Boża Wola, Goleszów (1,821 km) i lewy wał Wisłoki w m. Kiełków (4,107 km)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Utrzymanie wałów - prawy wał Wisłoki w km 0+000 -28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Złotnicko-Berdechowskiego L+P w km L - 0+000-0+255 i P- 0+000-0+256

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Utrzymanie wałów - lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i lewy wał Kiełkowskiego w km 0+000 - 0+150

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 6
 • Utrzymanie wałów - wały Starego Brnia L+P - 14623 mb w km L - 0+000 - 4+123 i 0+000 - 3+500, P - 0+000 - 7+000

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 7
 • Utrzymanie wałów - wały Starego Brnia L+P - 14008 mb w km L - 3+500 - 11+111, P - 7+000 - 13+397

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 8
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Ropa

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 9
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych pot. Libuszanka

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 10
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych pot. Młynówka

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 11
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wokół oczyszczalni ścieków w m. Przysieki

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 12
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w km 46+200-47+720, km 44+600-45+500 w m. Brzeźnica, oraz wału potoku Budzisz w km 2+980-4+894 w m. Kędzierz, Pustynia, Gm. Dębica

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 13
 • Utrzymanie lewego obwałowania rz. Wisłoki w km 53+800-55+600 (dł. 1,767) w m. Zawierzbie, Żyraków, Gm. Żyraków

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 14
 • Utrzymanie prawego obwałowania rz. Wisłoki w km 50+500-52+030 (dł. 1,64 km) w m. Kędzierz, Gm. Dębica, oraz km 54+890-55+710 (dł. 1,019 km), km 55+850-57+470 (dł. 1,759 km) w Dębicy

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 15
 • Utrzymanie wałów cofkowych przy zbiorniku wodnym na potoku Tuszymka Duża w km 24+706 - 25+563 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 16
 • Utrzymanie zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz gm. Sędziszów Młp.

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 17
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m).

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 18
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1915 m, wał prawy - 9060 m)

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 19
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2390 m, wał prawy - 2385 m).

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 20
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy -942 )

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 21
 • Zabudowa nor na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry