Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6451,Wykonanie-III-ej-czesci-zadania-inwestycyjnego-pn-Zabezpieczenie-przed-powodzia-.html
2021-09-17, 02:53

„Wykonanie III - ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” – etap I”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8548970
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.7.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.05.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  09.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

 1. Ubezpieczenie brzegu wklęsłego i dna potoku Zawadka w km 6+579,0 - 6+621,0
 2. Ubezpieczenie brzegu wklęsłego  i dna potoku Zawadka  w km 6+705,0 - 6+768,5
 3. Ubezpieczenie brzegu wklęsłego i dna potoku Zawadka  w km 6+782,0 - 6+837,5
 4. Rozbiórka  obiektu mostowego M-10 w km 11+275,82
 5. Budowa obiektu mostowego M-10 w km 11+275,82
 6. Budowa bystrotoku w km 11+520,0 - 11+574,5
 7. Rozbiórka  obiektu mostowego M-09 w km  11 + 597,83
 8. Budowa  obiektu mostowego M-09 w km  11 + 597,83
 9. Budowa bystrotoku w km 11 + 818 – 11 + 868 potoku Zawadka
 10. Rozbiórka  obiektu mostowego M-07 w km 11 + 869,55 potoku Zawadka
 11. Budowa  obiektu mostowego M-07 w km 11 + 869,55 potoku Zawadka
 12. Budowa bystrotoku w km 12+102,0 - 12+238,0
 13. Budowa bystrotoku w km 12+283,5 - 12+322,0
 14. Budowa bystrotoku w km 12+858,0 - 12+957,0
 15. Przebudowa przejazdu w bród w km 12+892,0
 16. Przebudowa przejazdu w bród w km 12+950
 17. Rozbiórka kładki  M-08 w km 11+673,91 potoku Zawadka
 18. Roboty towarzyszące

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się
przynajmniej:

A) Wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

- 1 zamówienia polegającego na
wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności
technicznych lub zawodowych, o wartości min. 2 000 000 zł brutto,albo

- 2 zamówień
polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych
zdolności technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.
2 000 000 zł brutto.

UWAGA:

- Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę
niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych uważane będą roboty polegające na
łącznym wykonaniu mostów drogowych oraz ubezpieczeń skarp lub dna rzek lub ubezpieczeń
skarp i dna potoków za pomocą narzutu kamiennego lub koszy siatkowo-kamiennych.

-Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie.

- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, tj. 5 lat, liczy
się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego
kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin
rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.

Dla pkt A) kwalifikacja na podstawie zał. nr 10 i nr 11 do oferty.

B) iż dysponuje lub dysponował będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a)
kierownikiem budowy (1 osoba)

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:− co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień − uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa
Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2272 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji
kierownika budowy co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika
budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12 do formularza oferty „Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny
okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w wymaganej specjalności.

b) kierownikiem robót mostowych (1 osoba)

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:− co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika
budowy/Kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień − uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń wydane na
podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do
pełnienia funkcji kierownika robót mostowych co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12 do formularza oferty
„Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy
wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.

c) kierownikiem robót drogowych (1 osoba)

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:− co najmniej 3 letnie doświadczenie na
stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień −
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia posiadania przez
osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych co najmniej 3 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w
zał. nr 12 do formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego
doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.

d)
osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:- geodezyjne pomiary
sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,- rozgraniczanie i podział
nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,- geodezyjna
obsługa inwestycji.

Dla pkt B) kwalifikacja na podstawie zał. nr 12 do oferty.

2. W przypadku
złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w ppkt. 1. lit.
A) i B) powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.06.2021 10:58:36
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ
 • 04.06.2021 11:06:08
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dokonał zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 04.06.2021 11:26:52
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił zmianę ogłoszenia o zamówieniu
 • 11.08.2021 12:53:32
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "GODROM" Sp. z o.o.

ul. Zakole 9 9
38-300 Gorlice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.