Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

Tryb podstawowy
Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap III - dostawa kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.14.2021
 • Numer części
  3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.05.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  07.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na poszczególne części, zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Część 1: „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap I - projekt przyłączy energetycznego i wodno-kanalizacyjnego”;

Część 2: „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap II - wykonanie przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych";

Część 3:Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap III - dostawa kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Dla części nr 1:

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na przyłącz energetyczny lub wodno-kanalizacyjny, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 5 i 6 do Formularza oferty.

B)

Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia projektowe – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia projektowe – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7 do Formularza oferty.

Dla części nr 2:

A)

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na wykonaniu przyłącza energetycznego lub wodno-kanalizacyjnego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz  podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 5a i 6a do Formularza oferty.

B)

Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- 1 osoba, która winna posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7a do Formularza oferty.

Dla części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie kontenera biurowo-socjalnego o wartości min. 20.000,00 PLN brutto lub kontenera magazynowego, o wartości min. 8.000,00 PLN brutto, wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie kontenera biurowo-socjalnego, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto lub kontenera magazynowego, jeżeli jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 8.000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5b i 6b do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Część 1: „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap I - projekt przyłączy energetycznego i wodno-kanalizacyjnego”

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania.

2) Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest wykonany zgodnie z umową, specyfikacją warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień zakończenia przedmiotu umowy i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3) Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy informacji i udostępnienia materiałów, które są w jego posiadaniu w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiotu zamówienia.

4) Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy, w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.

7) Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego.

8) W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest wejście na teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i termin korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prac w stosunku do osób trzecich.

9) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, jeśli opracowane dokumenty będą wymagały złożenia wyjaśnień i uzupełnień przed organem prowadzącym postępowanie do momentu uzyskania wymaganych pozwoleń, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

10) Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób, wymaganych postanowieniami SWZ, pozwolą na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przez co należy rozumieć odpowiednio dla danej osoby warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej bądź doświadczenie tej osoby w ramach kryterium oceny ofert, jeżeli oferta Wykonawcy uzyskała w ramach tego kryterium określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie osoby, której zmiana dotyczy.

11) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia precyzuje Wzór umowy – dot. Części nr 1 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

 

Część 2: „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap II - wykonanie przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych"

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania.

2) Wykonawca zorganizuje zaplecze realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt.

3) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

4) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca utrzymywał będzie teren realizacji przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5) Wykonawca odpowiada od momentu przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji przedmiotu zamówienia za szkody zaistniałe w wyniku opadów, zalania, powodzi, obsunięć, jeśli szkoda powstała z winy Wykonawcy. W razie powstania ww. szkód, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

6) Od daty protokolarnego przejęcia terenu realizacji przedmiotu zamówienia, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

Również w okresie usuwania przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie objętym usuwaniem wad i usterek w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

7) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku, a po zakończeniu robót uporządkowania terenu (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz mienia osób trzecich. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.

9) Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty.

10) Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonywanych i wykonanych robót odzwierciedlających przebieg procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika prowadzenia robót” oraz dołączenia dokumentacji fotograficznej: przekazywanych do wykonania robót, wykonywanych robót, a w szczególności tzw. „robót zanikowych”, jak również zakończonych robót.

11) Zamawiający wymaga rzetelnego udokumentowania wykonywanych i wykonanych robót odzwierciedlających przebieg procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika prowadzenia robót” oraz dołączenie dokumentacji fotograficznej: przekazywanych do wykonania robót, wykonywanych robót, a w szczególności tzw. „robót zanikowych”, jak również zakończonych robót.

12) Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zaproponowanych osób, wymaganych postanowieniami SWZ, pozwolą na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przez co należy rozumieć odpowiednio dla danej osoby warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej bądź doświadczenie tej osoby w ramach kryterium oceny ofert, jeżeli oferta Wykonawcy uzyskała w ramach tego kryterium określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie osoby, której zmiana dotyczy.

13) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia precyzuje Wzór umowy – dot. Części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

 

Część 3:Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli - etap III - dostawa kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego”

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli kontenera biurowo-socjalnego oraz kontenera magazynowego.

2) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć i ustawić przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanej w pkt. 1), po cenach jednostkowych określonych w zakresie rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do Formularza oferty.

3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia precyzuje Wzór umowy – dot. Części nr 3 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry