Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61856706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.29.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.05.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: ,,Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800 gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty na długości L = 1 095 m  (km wału 3+975 ÷ 5+070) wraz z przejazdem wałowym
w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica - Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Przejazd wałowy projektuje się odbudować, a nawierzchnię umocnić na całej długości trylinką betonową. Początek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 3+975 wału, w miejscowości Pyzdry, koniec natomiast w km 5+070 w miejscowości Walga. Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

      Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania  przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Przedmiotowy wał lewostronny
rz. Warty po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaliczać się będzie do III klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579]. Obszar chroniony prawym wałem rz. Warty wynosi F = 9,12 km2.

Przedsięwzięcie obejmuje część robót przygotowawczych wału oraz odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału.

Zakres inwestycji  - km 3+975 – 5+070 obejmuje:

 1. Ścinanie i karczowanie drzew przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych
  z odbudową,
 2. Nasadzenia kompensacyjne drzew,
 3. Zdjęcie warstwy humusu w pasie objętym zakresem inwestycji wraz ze złożeniem w wyznaczonym miejscu,
 4. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,
 5. Zagęszczenia korony wału,
 6. Wbicie ścianki szczelnej,
 7. Wykonanie oczepu żelbetowego ścianki szczelnej,
 8. Wypełnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,
 9. Ułożenie maty bentonitowej,
 10. Mechaniczne profilowanie skarp,
 11. Odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału. Parametry wału po odbudowie:
 • długość całkowita                       – 1 095 m
 • rzędne korony                             – 75,60 – 76,20 m n.p.m.
 • szerokość korony                        – min. 3,0 m
 • nachylenie skarp
  • odwodna                      – 1: 2 – 1- 2,5
  • odpowietrzna              – 1: 2
 1. Odbudowę przejazdu wałowego, służącego rolnikom do dojazdu do gruntów rolnych zlokalizowanych
  w międzywału,
 2. Naprawa lokalnych dróg wykorzystywanych w trakcie budowy,
 3. Nadzór przyrodniczy i ornitologiczny.
 4. Odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez Wykonawcę wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych zweryfikować uzgodnienia branżowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 

-     posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

-     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

 

 1.  Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, przebudowie lub budowie wałów przeciwpowodziowych lub budowli hydrotechnicznych piętrzących, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł

 

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ i w załaczniku wzór umowy

Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości: 60 000, 00 zł

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.06.2021 14:18:16
 • Dariusz Kaczmarek

 • UWAGA NOWY PRZEDMIAR ROBÓT! PLIK "PRZEDMIAR PO ZMIANACH"

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry