Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont przyczółka wraz z wymianą klapy zwrotnej przepustu wałowego w m. Lipki - Postępowanie powtórzone

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 74 79395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.303.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.05.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  07.06.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont przyczółka wraz z wymianą klapy zwrotnej przepustu wałowego w m. Lipki zgodny z Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

6.1 Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające na remoncie, budowie, odbudowie, przebudowie lub naprawie obiektów hydrotechnicznych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 

 1. wykaz robót (w formie oryginałuzałącznik Nr 3)wykonanych,
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
  i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane wraz
  z  załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru, faktury vat), a jeżeli
  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

 

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry