Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
  • Etap postępowania
    Postępowanie zakończone
  • Numer postępowania
    RZ.ROZ.2810.23.2021
  • Klasyfikacja ofert
    brutto PLN
  • Powyżej progów unijnych
    Tak
  • Data publikacji
    31.05.2021 10:00
  • Termin składania ofert
    14.06.2021 09:00
  • Termin otwarcia ofert
    14.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych jak niżej.

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Dla części: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

  • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
  • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Części postępowania

  • Numer
  • Przedmiot
  • Kategoria
  • Akcja
  • 1
  • Cześć 1 – Udrożnienie rzeki Lubaczówka

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 2
  • Cześć 2 – Udrożnienie potoku Bachorka

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 3
  • Cześć 3 – Udrożnienie potoku Przerwa

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 4
  • Cześć 4 – Udrożnienie rzeki Sołotwa

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 5
  • Cześć 5 – Udrożnienie potoku Glinianka (Papiernia)

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 6
  • Cześć 6 – Udrożnienie potoku Baszenka (Radruż)

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 7
  • Cześć 7 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 6+000 - 13+100

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 8
  • Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 16+227-22+677

  • Usługi
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 9
  • Cześć 9 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 10
  • Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Żurawianka w km 3+200-8+755 m. Żurawica

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 11
  • Cześć 11 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 12
  • Cześć 12 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+200 - 0+550 w m-ci Bóbrka

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 13
  • Część 13 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 14
  • Cześć 14 – Udrożnienie koryta potoku Długa wraz z zasypem wyrwy w km 0+450 - 0+500 w m. Kielczawa

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 15
  • Cześć 15 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+120 - 0+370 w m. Dziurdziów

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 16
  • Cześć 16 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy, dz. nr ewid. 396 w km 0+040 - 0+340 w m. Hoczew

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 17
  • Cześć 17 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 18
  • Cześć 18 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw na p. Drohobyczka w km 0+000 -8+500

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 19
  • Cześć 19 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw p. Korzeniecki w km 0+000-3+500 oraz remont istniejących umocnień

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 20
  • Cześć 20 – Udrożnienie koryta potoku Jasionka w km 0+000-1+200 oraz lokalny zasyp wyrw

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty
  • 21
  • Cześć 21 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Sanok

  • Usługi, Roboty budowlane
  • Postępowanie zakończone
  • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry