Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Przetarg nieograniczony
Cześć 9 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.23.2021
 • Numer części
  9
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.05.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych jak niżej.

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Dla części: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry