Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont Jazu Oświęcim w km 121+350 rzeki Prosny (wg MPHP) , w km 131+317 rzeki Prosny (wg ISOK) na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567 706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.32.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  17.06.2021 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  17.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

W związku z zapisami ekspertyzy Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Zarządowi Zlewni w Kaliszu (jednostka organizacyjna Wód Polskich) usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budowli, poprzez wykonanie obowiązków wymienionych w sentencji decyzji.

Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym jazu Oświecim, wynikających z decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 05.08.2020 WIK.7742.10.2019.RA poprzez wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej opracowanej przez mgr inż. Józefa Zgrabczyńskiego, mgr inż. Marcina Pawłowskiego oraz mgr inż. Rafała Urbaniaka w czerwcu 2020r. pn.: ”Ekspertyza techniczna Jaz Oświecim w km 121+350 rz. Prosny oraz Jazu Grabów w km 110+300 rzeki Prosny”.

 

Zakres prac remontowych dla jazu Oświecim:

- przyczółki betonowe jazu – czyszczenie betonowych powierzchni strumieniowo-wodne, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi chemii budowlanej, nałożenie na nowej powierzchni dwóch warstw materiałów zabezpieczających powierzchnie żelbetowe jazu;

- dolne umocnienie brzegu jazu – czyszczenie betonowych powierzchni strumieniowo-wodne, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi chemii budowlanej, nałożenie na nowej powierzchni dwóch warstw materiałów zabezpieczających powierzchnie żelbetowe;

- górne umocnienie brzegu jazu – czyszczenie betonowych powierzchni strumieniowo-wodne, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi chemii budowlanej, nałożenie na nowej powierzchni dwóch warstw materiałów zabezpieczających powierzchnie żelbetowe;

- naprawa zdeformowanych elementów betonowych stanowiących ubezpieczenie lewego przelewu powodziowego (wraz z odkrzaczaniem) oraz przelewu prawego,

- umocnienia betonowe brzegów i skarp – demontaż istniejących umocnień betonowych z trylinki i płyt betonowych, dogęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z piasku oraz warstwy betonu gr. 20 cm, wykonanie nowych umocnień z trylinki i płyt betonowych;

- płyta denna jazu – skucie betonowej powierzchnia warstwą gr 20,0 cm – wykonanie siatki zbrojeniowej przymocowanej do kotw stalowych wklejonych w istniejącą konstrukcję, wykonanie warstwy szczepnej na skutej powierzchni, betonowanie płyty dennej jazu warstwa do 20,0 cm, nałożenie na nowej powierzchni płyty dennej dwóch warstw materiałów zabezpieczających powierzchnie żelbetowe jazu;

- żelbetowa kładka jazu – demontaż istniejącej kładki i wykonanie nowej kładki z kształtowników stalowych z wypełnieniem typu WEMA;

- stalowe prowadnice zamknięć remontowych oraz zamknięcia wlotów do rurociągów Ø 800 – piaskowanie powierzchni kształtowników stalowych, odtłuszczenie powierzchni czyszczonych, zabezpieczenie powierzchni kształtowników stalowych przez dwukrotne malowanie farbą, wymiana zamknięć i naprawa kanału obiegowego;

- barierki ochronne – demontaż i wykonanie nowych;

- mechanizm zamknięć głównych – demontaż mechanizmów i wykonanie nowych;

- ubezpieczenie dolnego stanowiska jazu – rozbiórka i wykonanie nowej płyty żelbetowej;

- ubezpieczenie dolnego stanowiska jazu poniżej płyty żelbetowej – wykonanie materacy faszynowo kamiennych gr 1,0 m;

- istniejąca ścianka szczelna – wykonanie nowych obok istniejących;

- zamknięcie jazu – demontaż i wykonanie nowego;

- obsypka piaszczysta konstrukcji zewnętrznych ścian przyczółków jazu – ręczne odkopanie konstrukcji ziemnej, izolacja ścian zewnętrznych jazu emulsją asfaltową, zasypywanie wraz z zagęszczeniem gruntu w obrębie przyczółków jazu do IS=0,98 w skali Proctora;

- naprawa drenażu prawego i lewego wraz z wylotami;

- wymiana mocowania klapy w ścianach przyczółków;

- ze względu na prace w rejonie kładki roboczej dochodzącej do obwałowania prawego oraz dojazd sprzętu i konieczne prace na obiekcie i w jego rejonie wykonać naprawę obwałowań na odcinku 100m (po 50m w górę i w dół biegu Prosny). Dostosować niweletę góry wału do rzędnych poza rozpatrywanym terenem.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

Przedmiar robót

opis przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt wykonawczy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

-     posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

-     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

 1.  Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji lub naprawy budowli hydrotechnicznych lub/i budowli piętrzących, w tym co najmniej jedną robotę na kwotę niemniejszą niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100),

 

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy);

 1. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, tj.:

Kierownikiem budowy spełniającym minimalne wymagania:

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. Z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia

b. minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym,

c. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy o wartości robót min. 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) z zakresu budowy, przebudowy, remontu budowli hydrotechnicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2007 r. Nr 86, poz. 579

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załączniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000, 00 zł

 

<div style="\&quot;box-sizing:" border-box;="" font-family:="" &quot;segoe="" ui&quot;,="" system-ui,="" &quot;apple="" color="" emoji&quot;,="" ui="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;\"="">Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

 

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.06.2021 10:46:18
 • Andrzej Głuszak

 • Zamawiający informuje, że w nazwie postępowania zakradł się błąd nazwy miejscowości. Prawidłowa nazwa miejscowości to "Oświecim", a nie "Oświęcim".
  Prawidłowa nazwa postępowania to: "Remont Jazu Oświecim w km 121+350 rzeki Prosny (wg MPHP) , w km 131+317 rzeki Prosny (wg ISOK) na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu" (PO.ROZ.2810.32.2021)
  Błąd ten nie powoduje żadnej zmiany SWZ. W przypadku, gdy w ogłoszeniu lub dokumentach postępowania wystąpi słowo "Oświęcim" należy je rozumieć jako "Oświecim".
 • 04.06.2021 10:50:05
 • Andrzej Głuszak

 • Poprawa wyrazu "Oświęcim" na "Oświecim"

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry