Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Siennica - jaz kozłowy w km 17+400 w m. Kozieniec i w km 19+000 w m. Żdżanne, gm. Siennica Różana

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zamościu

Zarząd Zlewni w Zamościu

Młyńska 27
22-400 Zamość
tel.(84) 677 59 70
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.3.2811.11.2021.ES
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  09.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących zlokalizowanych na rzece Siennica - jaz kozłowy w km 17+400 w m. Kozieniec i w km 19+000 w m. Żdżanne, gm. Siennica Różana

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstąpił od określenia warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstąpił od określenia warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się aby osoba wykonująca opracowania posiadała przynajmniej roczne doświadczenie (od uzyskanych uprawnień budowlanych) przy opracowywaniu dokumentacji projektowych z branży hydrotechnicznej lub ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych.

Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego oświadczenia zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie i zakończenie: po podpisaniu umowy do 20.09.2021r.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.06.2021 13:10:11
 • Edyta Sokołowska

 • Szanowni Państwo,

  Czy w umowie możliwe jest wprowadzenie zmian według poniższych sugestii

  Łączę wyrazy szacunku,

  Ewa Dryjańska

  Pytania
  • §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:
  „Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do niezwłocznego uzupełniania, korekt oraz innych wyjaśnień w stosunku do opracowanych materiałów na każde żądanie Zamawiającego, wyłącznie pod warunkiem , że uwagi, korekty i wyjaśnienia są zgodne z przedmiotem umowy, przepisami prawa ,normami technicznymi”
  • §6 ust 4 czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:
  „Jeżeli po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego okaże się, że wykonane opracowanie posiada wady, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia Strony ustalą termin usunięcia tych wad wyznaczając termin do usunięcia wad nie krótszy jednak niż 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie.
  • §8 ust 1 pkt 2czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:
  „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
  - za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia.
  - za zwłokę w usunięciu wad w opracowaniu w wysokości 0,2 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.
  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 ust. 1.”
  • §9 prosimy o dodanie kolejnego ustępu o treści:
  „Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie współpracuje lub uchyla się od współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim jest ona niezbędna do zrealizowania przedmiotu umowy.”
  • §11 prosimy o dodanie zapisu o treści:
  „Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”.
  Dzień dobry, informujemy, że Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie przewidział możliwości negocjowania zapisów umowy. Wykonawca składając ofertę akceptuje wszystkie wymagania określone zapytaniem ofertowym oraz akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w umowie.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy

Zięby 8
62-095 RAKOWNIA

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry