Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6724,Roboty-utrzymaniowe-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Zlewni-w-Stalowej-Woli-I.html
2021-10-23, 04:39

„Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I”

Przetarg nieograniczony
„Roboty utrzymaniowe na Dopływie Bukowej w km 0+000 ÷ 4+500 w m. Bukowa, gm. Biłgoraj”

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.15.2021
 • Numer części
  6
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.06.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

         Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I w podziale na 25 części.

          Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna składająca się z Opisów technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych.

 

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.1Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane: 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów- Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.