Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

Przetarg nieograniczony
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stopnia wodnego na potoku Sękówka w km 0+130

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.26.2021
 • Numer części
  Cz. 2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle w podziale na 4 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach:

Dla części: 1- 2: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych;

Dla części 3- 4: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i stanu technicznego budowli piętrzącej powyżej 2 m lub stanu technicznego przepompowni.

 1. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 2. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 3. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do Formularza oferty.

  Dla części: 1-4: Wykonawca musi wykazać:

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: -min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunekudziału wzakresiedysponowaniaosobą jesttaki sam dla wszystkich części zamówienia.

   Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7a do Formularza oferty.

  W przypadku złożenia oferty   wspólnej przez  dwóch lub więcej wykonawców warunki   określone   w   pkt.   7.3  SWZ powinny  być spełnione  przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami załacznika Nr 3 do SWZ.

Branże CPV

 • 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry