Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I”

Przetarg nieograniczony
Roboty utrzymaniowe na rzece Pyszanka w m. Pysznica gm. Pysznica

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.15.2021
 • Numer części
  23
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.06.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

         Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I w podziale na 25 części.

          Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna składająca się z Opisów technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych.

 

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.1Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane: 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów- Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry