Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części.”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.+48 22 587 02 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.33.2021/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  11.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.06.2021 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanego odcinka, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi obowiązującymi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi w celu  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót bagrowniczych na rzece Wiśle.

Zamówienie składa się z dwóch etapów: Etap I i  Etap II.

1.1. W skład Etapu I wchodzi:

 1. wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanego odcinka,
 2. określenie ilości materiału do wydobycia w celu zapewnienia odpowiednich parametrów głębokości tranzytowych.
  1. W skład Etapu II wchodzi:
 1. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wszystkich obowiązujących uzgodnień, decyzji administracyjnych, w szczególności ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prac bagrowniczych na rzece Wiśle,
 2. opracowanie dokumentacji technicznej (zwanej dalej „Dokumentacją techniczną”) zawierającej:

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy na wykonanie robót bagrowniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego zakresu warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego zakresu warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

-Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   w tym okresie, co najmniej 1 opracowanie, polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego w zakresie wykonywania robót w wodach śródlądowych  na podstawie którego uzyskana została decyzja administracyjna tj. pozwolenie wodnoprawne.

Warunki realizacji umowy

1/Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.

2/Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3/Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w we wzorze umowy w tym w szczególności w  § 7 i §15 .

Informacje dodatkowe

1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

2.Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4.Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie
w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

b)kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;

c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2810.33.2021 prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h)posiada Pani/Pan:

§na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

§na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

§na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

§prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i)nie przysługuje Państwu:

§w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

§prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

§na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 71351923-2 - Usługi pomiarów batymetrycznych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.06.2021 11:00:42
 • Konrad Wróbel

 • Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie postępowania Informację z otwarcia ofert dla postępowania: "Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części” (WA.ROZ.2810.33.2021/ZZWŁ).
 • 05.07.2021 15:17:55
 • Konrad Wróbel

 • W dniu 05.07.2021r dodano informację o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3 i 4.
 • 05.07.2021 15:21:27
 • Konrad Wróbel

 • W dniu 05.07.2021r dodano informację o unieważnieniu części nr 5, 6 i 7

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 595+000 - 597+000 - Rakowo/Drwały

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 569+000 - 571+000 – Wychódźc

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle j dla - km 606+000 – 609+000 – Kępa Polska

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 621+000 – 625+000 – Dobrzyków

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 627+500 – 628+500 – Gmury

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 629+000 – 630+000 – Radziwie/Płock

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle dla - km 650+500 – 652+000 - Rokicie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry