Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.33.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  26.08.2021 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  26.08.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański. Przedmiotem zam. jest budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową przelewowo-upustową i zaporą ziemną zlokalizowanego w m. Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański woj. wlkp. w odległości ok.80m na wschód od ul. Średzkiej na rzece Męcina. Współrzędne geograficzne zapory 52°20\'20.3\"N 17°04\'60.0\"E. Pow. zalewu zb. 15,9 ha. Poj. zb. 0,24 mln m3, średnia głębokość ok 1,52m, MaxPP  3,30 m. Szczegóły w SWZ (Zał nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

-     posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

(W przypadku wartości w walucie obcej wartość podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia złożenia informacji)

-     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

(W przypadku wartości w walucie obcej wartość podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

Szczegóły w SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie, zapór ziemnych zbiorników hydrotechnicznych lub wałów przeciwpowodziowych o wartości łącznej brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów przeciwpowodziowych minimum 3 mln zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

Przez wartość łączną brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów przeciwpowodziowych należy rozumieć roboty obejmujące:

-     roboty przygotowawcze dotyczące tych budowli,

-     roboty rozbiórkowe,

-     roboty odtworzeniowe,

-     główne budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. budowle przelewowo-upustowe, jazy,

-     pozostałe budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. przepusty wałowe, przegrody

2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Uwagi: 

 • za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, jak i wcześniej obowiązujących przepisów (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy   o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).

-staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.

 

Szczegóły w SWZ.

Dnia 07_07_2021r. dodano warunki udziału w postępowaniu zgodnie z informacją: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający przewiduje maksymalnie osiem etapów fakturowania, przy czym wartość ostatniego etapu fakturowania nie może być mniejsza niż 10 % wartości umowy.

Szczegóły w SWZ.

Branże CPV

 • 45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
 • 45247270-3 - Budowa zbiorników

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2021 14:56:19
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku ze zmianą treści SWZ
 • 24.06.2021 11:09:30
 • Adam Talaga

 • W dniu 23.06.2021r. wniesiono odwołanie. Zamawiający zamieszcza kopię wniesionego odwołania na stronie internetowej , na której są udostępnione dokumenty zamówienia.
 • 07.07.2021 14:51:15
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku ze Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ
 • 07.07.2021 14:55:50
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku ze Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ
 • 07.07.2021 15:18:19
 • Adam Talaga

 • Dnia 07_07_2021r. dodano (do dotychczasowych warunków udziału w postępowaniu) warunki udziału w postępowaniu zgodnie z informacją: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.
 • 21.07.2021 08:31:55
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku z Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ 2
 • 30.07.2021 15:21:26
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku z Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ 3
 • 13.08.2021 10:44:08
 • Emilia Kowalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku z Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ 4
 • 13.08.2021 10:45:48
 • Emilia Kowalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą w związku z Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ 4
 • 20.10.2021 11:08:19
 • Adam Talaga

 • W dniu 19.10.2021r. wniesiono odwołanie. Zamawiający zamieszcza kopię wniesionego odwołania na stronie internetowej , na której są udostępnione dokumenty zamówienia.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry